Wrilab2: O nas

O nas

Projekt Wrilab2 želi odgovoriti na potrebe 

  • dijakov in študentov, ki se učijo češčino, nemščino, italijanščino oziroma slovenščino kot drugi/tuji jezik na srednješolski oziroma univerzitetni stopnji
  • priseljencev, ki so v procesu šolanja in želijo izboljšati zmožnost pisanja v katerem od jezikov, ki so vključeni v projekt
  • srednješolskih in univerzitetnih učiteljev, ki poučujejo češčino, nemščino, italijanščino oziroma slovenščino kot drugi ali tuji jezik
  • zaposlenih v turizmu, novinarstvu, trgovini, javni upravi, diplomaciji

 

Cilji projekta Wrilab2 so

  • ponuditi in pripraviti učna gradiva, namenjena učenju in razvijanju zmožnosti pisanja v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/tujem jeziku
  •  spodbujati pogovor o tem na ravni Evropske unije ter v razpravo o metodologiji poučevanja pisanja in preverjanja pisne zmožnosti govorcev drugih/tujih jezikov pritegniti tako šole kot univerze
  •  oblikovati spletni laboratorij, izdelan v sistemu Moodle, ki omogoča analizo, komentiranje in vodenje študentov skozi proces pisanja
  •  spodbuditi vzpostavljanje virtualne skupine, ki bodo dijakom in študentom omogočale stalen stik z vrstniki – rojenimi govorci, učiteljem pa izmenjavo gradiv in dobrih praks
  •  ponuditi izobraževalne delavnice pisanja za učitelje, ki poučujejo češčino, nemščino, italijanščino oziroma slovenščino kot drugi ali tuji jezik (v letu 2016;
  • vzpostaviti spletni tečaji pisanja (na ravneh B2– C1) za vse štiri jezike, vključene v projekt (januar–junij 2016)